• vi

Đọc mã vạch

Công nghệ đọc và nhận dạng mã vạch được phát triển bởi Nhật Quang Mvtec