• vi

Nhận dạng đối tượng

Công nghệ phát hiện và nhận dạng các đối tượng trong ảnh